[ASMR] Whispered Holiday Story and Saying YOUR Names!


Tingting ASMR
Published 2 years ago
Autoplay

Welcome back to another relaxing ASMR session with a short whispered ramble about the holidays including gentle tapping and then an ear to ear whispered session of saying your names in English and Chinese. Want your name in next month's video? Check out my Patreon page for a bunch of cool rewards and bonus content!


Aleksandra 于小彤 yú xiǎo tóng
Anatolii 朱仁德 Zhū rén dé
Anderson 郑元河 Zhèngyuánhé
Andra 刘恋紫 liú liàn zǐ
Anna 李兰 lǐ lán
Anthony 蓝梦 lán mèng
ASalute 朱明 zhū míng
Ashlynn 王丽婷 wánglìtíng
Bianca 赵安可 zhào ān kě
Bill 赵明泽 zhàomíngzé
blueyes23 方宇飞 fāngyǔfēi
Bo 林博 lín bó
Briana 徐慧 xú huì
Cait 艾莎 ài shā
Caleb 卢寒 lú hán
Callie 陆曼 lù màn
Carita 杨紫 yáng zǐ
Cassady 王敏 wáng mǐn
Cecilie 王雪婷 wángxuětíng
Chloe 马文丽 mǎwénlì
Christine 杜芝梅 dù zhī méi
Clary 张格林 zhāng gélín
Claude 李想 lǐ xiǎng
Cody 高琪 gāo qí
Cory 齐乐遥 qí lè yáo
Courtney 田甜 tián tián
Dan 段文 duàn wén
Dennis 谭泽 tán zé
Devon 杜诗梅 dùshīméi
Donald 张强军 zhāngqiáng jūn
Duane 秦汉 qínhàn
Dylan 张龙 zhāng lóng
Eilidh 甄宓 zhēn mì
Elyse 黄雅君 huángyǎjūn
Erin 顾丽 gù lì
Francisco 花海明 huā hǎi míng
Garrette 姚建国 yáo jiànguó
Grace 夏微微 xià wéiwéi
Gracia 汤娜 tāng nà
Graeme 马如龙 mǎrúlóng
Gregory 梁辉 liáng huī
Harrison 于浩 yú hào
Herbert 顾小风 gùxiǎofēng
Hope 张佳佳 zhāngjiājiā
Hrannar 张鹏海 zhāngpénghǎi
Hunter 江河 jiānghé
Ian 刘风 liú fēng
Idhosama 谢佳 xiè jiā
Iris 雪丽 xuě lì
Isabelle 夏雨欣 xiàyǔxīn
Isak 周志鹏 zhōuzhì péng
Jacob 赵磊 zhàolěi
Jacob T 邢俊 xíng jùn
Jake 朱海 zhū hǎi
Jamal 毛文青 máowénqīng
James 毛向宇 máo xiàng yǔ
jarred 陆学博 lùxuébó
Jeb 江道 jiāng dào
Jerry 齐君 qí jūn
Jessica 安浅 ān qiǎn
Jody 薛梅 xuē méi
Johanna 白千荷 bái qiān hé
John 吴丹 wú dān
John F 武天 wǔ tiān
Jonathan 孙进 sūn jìn
Jordan 万千山 wàn qiān shān
Katherin 王寒香 wánghánxiāng
Katie 单雪 dān xuě
Katy 追月 zhuī yuè
Kaylee 李梦琪 lǐmèngqí
Kelsi 夏岚 xià lán
Kevin 王鹤 wáng hè
Kinley 顾林宣 gùlínxuān
Klara 苗麦 miáo mài
Kristina 林绮丽 lín qǐlì
Kyle 许建 xǔ jiàn
Kyle L 曾帅 céng shuài
Kyros 安邦 ān bāng
Lauren 顾雅颜 gùyǎyán
LBA 高骏 gāo jùn
Lindsey 邓之云 dèngzhīyún
Lucy 郝婷婷 hǎotíngtíng
Madison 林天巧 lín tiān qiǎo
Makenna 齐娜娜 qí nà nà
Marko 马可 mǎ kě
Martina 丁琪琪 dīngqíqí
Martina K 郭曼柔 guōmànróu
Matthew 郑青 zhèng qīng
Matti 蒋勇来 jiǎngyǒnglái
Megan 徐丽华 xúlìhuá
Megan N 郭寒雪 guōhánxuě
Melanie 吕梦 lǚ mèng
Merody 高珊 gāo shān
Michael 邓军 dèng jūn
Mike 郑千里 zhèng qiānlǐ
Nathaniel J. 周杰 zhōu jié
Nathaniel M. 谷莫 gǔ mò
Obie 许文 xǔ wén
Paul 顾浩涵 gùhàohán
Paula 甘露 gānlù
Pete 于好 yú hǎo
Peter 钟汉城 zhōng hànchéng
Petter 林仙 lín xiān
Phil 朱和安 zhūhé'ān
Pindi 王立辉 wánglì huī
Prince 付千里 fù qiānlǐ
Rachel 叶兰 yè lán
Rafael 王博 wáng bó
Rebecca 马晴 mǎ qíng
Robert 向天 xiàng tiān
Rugby 王大卫 wángdàwèi
Sam 郭浩 guō hào
Samuel 齐明 qí míng
Sapphire 古月 gǔ yuè
Sara M. 齐丽 qí lì
Sarah 蓝燕 lán yàn
Scott 赵正 zhào zhèng
Scott H 刘乐康 liúlèkāng
Sean 郑连杰 zhèngliánjié
Shannon 柳杉 liǔ shān
Shelbee 戚薇 qīwēi
Solveig 张子天 zhāngzitiān
Sorrelfox 孙茂才 sūnmàocái
Spencer 蔡明涛 càimíng tāo
Stephanie 温百合 wēn bǎihé
Steve 周玉文 zhōuyùwén
Sue 赵千儿 zhào qiān er
Tai 高阳 gāoyáng
Taryll 陆川 lùchuān
Thorsten 陈帅 chén shuài
TJ 李帅 lǐ shuài
Todd 梁汉 liáng hàn
Tony 井天博 jǐng tiān bó
Trina 王娜 wáng nà
Tyroler 吴清波 wúqīngbō
Vejita 关泽 guān zé
William 顾涛 gù tāo
Yellow 关浩 guān hào
Zion 华少 huá shǎo


My other ASMR Channel (3DIO Sound Triggers with No Talking): https://www.youtube.com/c/tingtinglesasmr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
New uploads every Tuesday, Thursday, and Saturday! Be sure to come back often ^_^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thank you to my lovely Patrons: Tony, Hrannar, Scott, Jeb, Iris, and Sean!

~~~Support The Channel~~~
Patreon: https://www.patreon.com/tingting
Donate: http://paypal.me/Tingting57
Wishlist: http://a.co/9qgDCxD

~~~Social Media~~~
Instagram: https://www.instagram.com/tingting57live
Facebook: https://www.facebook.com/tingting57live
Twitter: https://twitter.com/tingting57live

~~~Gaming~~~
Twitch: http://twitch.tv/tingting57
Gaming YouTube: http://bit.ly/2vG9SGT

Tags

tingting asmr whisper ear to ear holidays chinese names saying your name accent sleep binaural relaxing asmr chinese tingting asmr shopping Ramble Christmas Tree Mandarin

Created:
Last updated: